Damodara Dwadashi Shayari in Hindi दामोदर द्वादशी शायरी

Damodara Dwadashi Shayari in Hindi

Damodara Dwadashi Shayari in Hindi

श्री श्री दामोदराष्टकं

नमामीश्वरं सच्-चिद्-आनन्द-रूपं
लसत्-कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम्यशोदा-भियोलूखलाद् धावमानं
परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १॥

Damodara Dwadashi Shayari

रुदन्तं मुहुर् नेत्र-युग्मं मृजन्तम्कराम्भोज-युग्मेन सातङ्क-नेत्रम
मुहुः श्वास-कम्प-त्रिरेखाङ्क-कण्ठस्थित-ग्रैवं दामोदरं भक्ति-बद्धम् ॥ २॥

Damodara Dwadashi images

इतीदृक् स्व-लीलाभिर् आनन्द-कुण्डेस्व-घोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम
तदीयेषित-ज्ञेषु भक्तैर् जितत्वंपुनः प्रेमतस् तं शतावृत्ति वन्दे ॥ ३॥

दामोदर द्वादशी शायरी

वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वान
चन्यं वृणे ‘हं वरेषाद् अपीह
इदं ते वपुर् नाथ गोपाल-बालं
सदा मे मनस्य् आविरास्तां किम् अन्यैः ॥ ४॥

999 Hindi Lyrics (हिंदी गाने) Read Best Lyrics In Hindi999 Hindi Captions (हिंदी कैप्शन) Read Best Captions In Hindi
Famous Authors Quotes 999 About Friendship, Life, Love999 Hindi Poetry (हिंदी कविता) Read Best Poetry In Hindi
999 Hindi Poem (हिंदी कविता) Read Best Poem In Hindi999 Hindi Paheliyan (हिंदी पहेलियाँ) Read Best Paheliyan In Hindi

दामोदर द्वादशी

इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्त-नीलै
र्वृतं कुन्तलैः स्निग्ध-रक्तैश् च गोप्या
मुहुश् चुम्बितं बिम्ब-रक्ताधरं
मेमनस्य् आविरास्ताम् अलं लक्ष-लाभैः ॥ ५॥

नमो देव दामोदरानन्त विष्णो
प्रसीद प्रभो दुःख-जालाब्धि-मग्न
म्कृपा-दृष्टि-वृष्ट्याति-दीनं बतानुगृहाणेष
माम् अज्ञम् एध्य् अक्षि-दृश्यः ॥ ६॥

कुवेरात्मजौ बद्ध-मूर्त्यैव यद्वत्त्वया
मोचितौ भक्ति-भाजौ कृतौ चतथा
प्रेम-भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छन मोक्षे ग्रहो मे ‘स्ति दामोदरेह ॥ ७॥

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *